Jesteś tutaj: Start    Oferta zajęć

Oferta zajęć

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

MIĘDZYPOKOLENIOWE KLUBY SPOTKAŃ

Cel warsztatów: aktywne włączenie uczestników projektu i ich otoczenia mające na celu zwiększenie szans na zatrudnienie, poprawę jakości życia.

Cele szczegółowe:

                -wzrost motywacji do pracy nad sobą po zakończeniu udziału w projekcie,

                - doświadczenie poczucia poprawy w funkcjonowaniu,

                - poprawa stanu zdrowia,

                - wzrost poczucia pewności siebie,

                - kształtowanie nawyków pracy.

 Warsztat zdrowy styl życia:

Wiedza nt zasad zdrowego, racjonalnego odżywiania

Umiejętność doboru produktów do diety

Umiejętność zaplanowania i przygotowania „zdrowych” posiłków,

Zmiana nawyków/postaw w zakresie odżywiania,

Rozwijanie postawy tolerancji na odmienne kultury

Doskonalenie umiejętności komunikacji.

 Warsztat samoobrony:

Wiedza o mechanizmach zachowania i reagowania człowieka,

Wiedza o technikach „stopowania” agresji,

Poszerzenie świadomości nt. własnego  stylu reagowania,

Umiejętność koncentracji,

Umiejętność walki „fair-play”,

Kształtowanie nawyków pracy nad sobą i samodoskonalenia,

Kształtowanie postawy tolerancji,

Rozbudzanie pasji.

 Warsztat Nordick – walking:

Wiedza nt. korzyści z aktywnego stylu życia,

Wiedza o mechanizmach funkcjonowania ciała, organizmu

Umiejętność planowania,

Umiejętność dyscyplinowania się,

Kształtowanie nawyku aktywności,

Umiejętność konstruktywnego pokonywania trudności, kryzysów,

Doświadczenie sukcesu osobistego,

Rozbudzanie pasji działania.

 Warsztat wizażu:

Wiedza nt. znaczenia wizerunku w budowaniu relacji z otoczeniem,

Wiedza o zasadach savoir vivre,

Wiedza o zasadach doboru kolorów, ubioru, makijażu do okoliczności społecznych, interpersonalnych,

Umiejętność skomponowania stroju na różne okazje,

Umiejętność doboru dodatków,

Poprawa samopoczucia, wzrost samooceny,

Postawa otwartości na zmianę.

 Warsztat modelarski:

Wiedza o podstawowych zasadach mechaniki, statyki, materiałach konstrukcyjnych,

Umiejętność planowania i organizacji pracy,

Umiejętność przygotowania warsztatu pracy,

Umiejętność koncentracji na działaniu,

Uodpornienie na niepowodzenia,

Kształtowanie postawy cierpliwości, staranności

Rozbudzanie pasji.

 Warsztat rękodzieła:

Wiedza na temat ogólnie obowiązujących zasad estetyki,

Wiedza o produktach wykorzystywanych w pracy

Umiejętność planowania i organizacji pracy,

Umiejętność doboru produktów,

Umiejętność przygotowania warsztatu pracy,

Umiejętność koncentracji na działaniu,

Uodpornienie na niepowodzenia,

Kształtowanie postawy cierpliwości, staranności

Rozbudzanie pasji.

 Warsztat florystyczny:

Wiedza o roślinach,

Wiedza na temat zasad estetyki,

Umiejętność planowania i organizacji pracy,

Umiejętność dobory produktów,

Umiejętność przygotowania warsztatu pracy,

Umiejętność koncentracji na działaniu,

Uodpornienie na niepowodzenia,

Kształtowanie postawy cierpliwości, staranności

Rozbudzanie pasji.

 USŁUGI AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ, EDUKACYJNEJ I ZDROWOTNEJ.

1.Kursy kompetencji zawodowych oraz certyfikacja uzyskanych kwalifikacji zgodnie z zapisami „Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r . O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji”,  od lutego 2017 do października 2017 r.

 • Kurs podstaw komputera z wykorzystaniem narzędzi komunikacji, 20 godzin - dla 28 osób z niepełnosprawnością
 • Kurs programisty komputerowego PHP poziom pdstawowy,24 godziny – dla 1 osoby
 • Kurs komputerowy AutoCad, 45 godzin – dla 1 osoby
 • Kurs pracownika małej gastronomi/pomoc kucharza, 90 godzin – dla 5 osób
 • Kurs baristy, 15 godzin – dla 4 osób
 • Kurs opiekuna osób niesamodzielnych,100 godzin – dla 3 osób
 • Kurs pracownika terenów zielonych, 120 godzin – dla 1 osoby
 • Kurs operatora wózka widłowego, 16 godzin – dla 3 osób
 • Kurs operatora koparko-ładowarki, 170 godzin– dla 1 osoby
 • Kurs kadry i płace, 70 godzin – dla 3 osób
 • Kurs kosmetyka paznokci 24 godziny – dla 1 osoby
 • Kurs prawa jazdy kat. „B” , 120 godzin(60 teoria + 60 praktyka) – dla 2 osób
 • Kurs prawa jazdy kat. „D”, 80 godzin (po „B”- 20+60 praktyka) – dla 1 osoby
 • Kurs uprawnienia SEP do 1 KV, 16 godzin – dla 1 osoby
 • Kurs kasy fiskalnej- dla 1 osoby.

 2. Trening umiejętności społecznych z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb uczestniczek i uczestników Program TUS obejmować będzie  5 bloków tematycznych poświęcone niżej wymienionym zagadnieniom: 

a) komunikacji interpersonalnej w tym: procesy grupowe, podstawowe sposoby komunikacji, poszerzenie świadomości własnego „ja”

b) zachowaniom asertywnym w tym: praw osobistych i stanowieniu i obronie, wyrażaniu uczuć, pozytywnej autoprezentacji

c) rozwiązywaniu problemów tj. m.in.: zasad, metod, technik kreatywnego rozwiązywania problemów.

d) zarządzania czasem i planowania: diagram Eisenhovera, priorytetyzacja zadań, zasady i techniki planowania.

e) technik uczenia się i zapamiętywania.

Celem treningu komunikacji jest między innymi nauczenie konstruktywnych sposobów porozumiewania się z otoczeniem. Poszerzenie świadomości własnych mocnych stron i ograniczeń w komunikowaniu z otoczeniem, nauka wykorzystywania narzędzi komunikacji-pytań otwartych, parafrazy, klaryfikacji, informacji zwrotnej. Trening komunikacji ma być prowadzony z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia - praktycznych ćwiczeń, scenek z podgrywaniem ról, pracy w małych zespołach i innych. Być okazją do bezpiecznego eksperymentowania z różnymi swoimi    stylami komunikowania.W ramach treningu komunikacji planuje się przeprowadzenie 5 spotkań raz w  tygodniu, po 5 godziny zegarowych każde (od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 – 20:00, w soboty od 8:00 – 15:00).Łączna liczba godzin: 25. Spotkania będą odbywały się w sali szkoleniowej PCPR, przy ul. Lędzińskiej 24, 43-140- Lędziny. Planowany termin spotkań: luty 2017 r. do kwietnia 2017 r.

 Celem treningu asertywności jest między innymi nauczenie się  zachowań służących obronie własnego terytorium, stanowieniu praw osobistych i poczucia godności, asertywnego, a nie uległego czy agresywnego  zachowania w relacjach społecznych. Ważnym obszarem  pracy na treningu asertywności będzie praca nad asertywnością wobec samej siebie. Trening asertywności ma być prowadzony z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia - praktycznych ćwiczeń, scenek z podgrywaniem ról, pracy w małych zespołach i innych. Być okazją do bezpiecznego eksperymentowania z różnymi swoimi zachowaniami. W ramach treningu asertywności planuje się przeprowadzenie 5 spotkań raz w  tygodniu, po 5 godziny zegarowych każde (od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 – 20:00, w soboty od 8:00 – 15:00).Łączna liczba godzin: 25. Spotkania będą odbywały się w sali szkoleniowej PCPR, przy ul. Lędzińskiej 24,43-140- Lędziny. Planowany termin spotkań: kwiecień 2017 r. do czerwca 2017 r.

Celem treningu kreatywnego rozwiązywania problemów jest opanowanie umiejętności w przełamaniu schematów myślenia, działania, odblokować lęków przed zmianą. W trakcie treningu uczestnicy poznają metody rozwiązywania problemów, planowania, gry i zabawy logiczne. Rozwiną umiejętności, zdolności twórczego wyrażania siebie. Trening kreatywności  być realizowany z  wykorzystaniem aktywnych metod pracy z grupą, zgodnie z zasadami metodyki treningu twórczości i pedagogiki  - praktycznych ćwiczeń, scenek z podgrywaniem ról, pracy w małych zespołach i innych. Być okazją do bezpiecznego eksperymentowania z różnymi swoimi zachowaniami. W ramach treningu kreatywności planuje się przeprowadzenie 5 spotkań raz w  tygodniu, po 5 godziny zegarowych każde (od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 – 20:00, w       soboty od 8:00 – 15:00).Łączna liczba godzin: 25. Spotkania będą odbywały się w sali szkoleniowej PCPR, przy ul. Lędzińskiej 24,43-140- Lędziny. Planowany termin spotkań: czerwiec 2017 r. do wrzesień 2017 r.

Celem warsztatów „Zarządzanie czasem” dedykowanych głownie wychowankom w rodzinach zastępczych jest nauczenie ich zasad, sposobów planowania i gospodarowania czasem. Umiejętność ta jest podstawą do racjonalnego, efektywnego wykorzystania własnych zasobów - intelektualnych, osobowościowych, rzeczowych. Tym samym sposobem wyboru drogi życiowej zgodnej z własnymi pasjami, zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami. Warsztaty maja być prowadzone  z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia- praktycznych ćwiczeń, podgrywania ról, gier, pracy w małych zespołach i innych. Warsztaty „Zarządzanie czasem” realizowane będą w formie 5 spotkań po 5 godzin zegarowych każde(od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 – 20:00, w          soboty od 8:00 – 15:00).Łączna liczba godzin: 25. Spotkania będą odbywały się w sali szkoleniowej PCPR, przy ul. Lędzińskiej 24,43-140- Lędziny. Planowany termin spotkań: marzec 2017 r. do wrzesień 2017 r.

 Celem warsztatów „Uczenia się i zapamiętywania” jest nauczenie ich uczestników zasad, sposobów przyswajania wiedzy, efektywnego zapamiętywania informacji. Umiejętność ta jest podstawą do racjonalnego, efektywnego uczenia się, wykorzystywania zasobów. Podstawą do zdobycia wykształcenia, kompetencji. Warsztaty maja być prowadzone  z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia- praktycznych ćwiczeń, podgrywania ról, gier, pracy w małych zespołach i innych. Warsztaty „Uczenia się i zapamiętywania” realizowane będą w formie 5 spotkań po 5 godzin zegarowych każde(od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 – 20:00, w           soboty od 8:00 – 15:00).Łączna liczba godzin: 25. Spotkania będą odbywały się w sali szkoleniowej PCPR, przy ul. Lędzińskiej 24,43-140- Lędziny. Planowany termin spotkań: maj 2017 r. do wrzesień 2017 r.    

 3.Psychoterapia uczestniczek i uczestników projektu. Wymiar 120 godzin, Termin realizacji luty 2016 – październik 2017.

Psychoterapia ma umożliwić osobom nią zainteresowanym odbycie podróży  do swojego wnętrza, często w przeszłość. Zobaczenie, zrozumienie zachowań swoich i ludzi, którzy ich wówczas otaczali czy otaczają dzisiaj, pozwoli na nabranie dystansu do siebie, otoczenia, wpłynie na konstruktywne relacje z ludźmi. Psychoterapia prowadzona będzie w formie indywidualnej sesji terapeutycznej osoby lub rodziny. W ramach prowadzenia terapii indywidualnej  planuje się        przeprowadzenie 12 godzin (zegarowych) spotkań na osobę/rodzinę od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 17.00. Planowania liczba              rodzin: 10. Łączna liczba godzin: 120.Spotkania będą odbywały się w sali doradztwa PCPR, przy ul. Lędzińskiej 24,43-140- Lędziny.Planowany termin spotkań: luty 2017 r. do październik 2017 r.

 4.Prowadzenie  dla uczestników projektu planujących podjęcie zatrudnienia, indywidualnych sesji doradztwa metodą coachingu, którego  celem jest odzyskanie lub nabycie umiejętności funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Wymiar 600 godzin, po około 20 godzin dla ok. 30 uczestników projektu. Termin realizacji luty 2016 – grudzień 2017.

Celem coachingu jest uruchomienie i poprzez systematyczność spotkań z coachem, stałe podtrzymywanie motywacji do zmiany sytuacji osobistej i zawodowej.  W ramach prowadzenia sesji coachingu  planuje się przeprowadzenie 20 godzin (zegarowych) spotkań na                 uczestnika, od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00-17.00.dla 30 uczestników projektu planujących             podjąć pracę. Łączna liczba godzin: 600. Spotkania będą odbywały się w sali doradztwa PCPR, przy ul.   Lędzińskiej 24,43-140- Lędziny. Planowany termin spotkań: luty 2017 r. do grudzień 2017 r.

 5.Prowadzenie  dla uczestników projektu – ok. 10 osób z niepełnosprawnością, korzystających z ŚDS i ich otoczenia – warsztatów aktorskich, których produktem będzie wystawienie przedstawienia na zakończenie realizacji projektu. Wymiar: 270 godzin zajęć warsztatowych, wystawienie 1 przedstawienia na uroczystości podsumowującej projekt. Termin: od luty 2017 do grudnia 2017.

 6.Zapewnienie specjalistycznego transportu wraz z asystą osobistą (door to door) dla 9 osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie na terenie gmin Bieruń, Bojszowy, Lędziny. Około 165 usług transportowych z asystą osobistą. Termin realizacji: od luty 2017 – października 2017 r.

 

ZAPRASZAMY!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania