Jesteś tutaj: Start    Charakterystyka projektu

Charakterystyka projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiat bieruńsko-lędziński przystąpił do realizacji projektu „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach.

Partnerami projektu jest gmina Imielin i gmina Bieruń.

Działania projektowe obejmują grupę 85 osób w wieku 15-65 z terenu gmin Lędziny, Imielin, Chełm Śląski, Bieruń i Bojszowy.

 

Projekt tworzy innowacyjną ofertę mającą na celu wzrost zdolności do zatrudnienia jego uczestników. Projekt pozytywnie wpływa na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn poprzez planowane działania z zakresu instrumentów aktywnej integracji przyczyniających się do zwiększenia trwałego udziału kobiet i mężczyzn
w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery (trener pracy, asystent osoby niepełnosprawnej), ograniczenia segregacji na rynku pracy (poprzez promowanie i kierowanie kobiet i mężczyzn na tego samego typu szkolenia i kursy) , zwalczania stereotypów związanych z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia (międzypłciowe promowanie szkoleń i kursów dotychczas kojarzonych z pracą wykonywaną tylko przez kobiety lub mężczyzn) oraz propagowania godzenia pracy i życia osobistego (poprzez elastyczne formy zatrudnienia). Wyraża się to w konkretnym planowanym zakresie wsparcia dla uczestników w postaci: promowania na etapie promocji projektu zatrudnienia i mobilności pracowników, godzeniu życia zawodowego i prywatnego oraz promowaniu włączenia społecznego i zwalczaniu ubóstwa –m.in. poprzez zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.