Jesteś tutaj: Start    Uczestnicy projektu

Uczestnicy projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt partnerski „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie” kierowany jest do 85 uczestników/-czek projektu z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego w wieku 15-65 lat, w tym osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych o stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osób kwalifikujących się lub korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób przebywających w pieczy zastępczej lub ją opuszczających, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, osób niesamodzielnych, osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, osób i rodzin korzystających z "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa".